Image for post
Image for post

Menus are also frequently used as navigation in website literature. This is because we go where we want to go on the website through them. Just as a bad map navigation application prevents us from reaching where we want to go in the real world and causes us to disappear, having bad navigation menus on a website causes us to not find what we are looking for and disappear on that site.

People love to navigate and explore within the website, but if this browsing experience is not embellished with a beautifully fluid and simple menu, navigating the website becomes a tedious and overwhelming experience for users.
A good menu has 3 to 6 menu options. More options than this often distract users. …

Image for post
Image for post

Menüler web sitesi literatüründe navigasyon olarak da sıklıkla kullanılır. Bunun sebebi web sitesinde gitmek istediğimiz yere onlar aracılığıyla gitmemizdir. Nasıl ki kötü bir harita navigasyon uygulaması bizim gerçek dünyada gitmek istediğimiz yere ulaşmamıza engel olup kaybolmamıza yol açıyorsa bir web sitesinde de kötü navigasyon menüleri olması o sitede aradığımız şeyi bulamayıp kaybolmamıza yol açar.

İnsanlar web sitesi içerisinde gezinmeyi ve keşfetmeyi sever .Ancak eğer bu gezinme deneyimi güzel akıcı ve sade bir menüyle süslenmezse web sitesinde gezinmek kullanıcılar için yorucu sıkıcı ve bunaltıcı bir deneyime dönüşür.

İyi bir menüde 3 ila 6 arasında menü seçeneği bulunur. Bundan daha fazla seçenek çoğunlukla kullanıcıların dikkatini dağıtmaktadır. Sitenizdeki içeriği kategorilere ayırıp bunları aşağıya doğru açılan menülerle yerleştirmeniz kullanıcının sitede aradığı içeriği daha kolay ve daha hızlı bulmasına yardımcı olacaktır. …

Image for post
Image for post

One of the biggest elements in the act of seeing is the colors we see. We encode many objects we see with the colors of those objects in our head. For this reason, many brands and organizations try to identify with certain colors. Apple does it with a gray color, McDonald’s with yellow and red, and Nvidia with green and black.

Therefore, before designing a site, the purpose of the site should be determined. Then, the age, gender, socioeconomic status and lifestyles of the target audience should be analyzed. Then, the main design line and color palettes should be determined in accordance with these determinations. …

Image for post
Image for post

Görme eylemindeki en büyük unsurlardan biri gördüğümüz renklerdir. Pek çok gördüğümüz nesneyi kafamızda o nesnelerin renkleriyle kodlarız. Bu sebeple pek çok marka ve kuruluş kendilerini belli başlı renklerle özdeşleştirmeye çalışır. Apple gri bir renkle McDonald’s sarı ve kırmızı bir renklerle Nvidia ise bunu yeşil ve siyah renklerle yapmaktadır.

Bu yüzden bir site tasarlamadan önce sitenin amacı belirlenmelidir. Ardından siteyi kullanması hedeflenen kullanıcı kitlesinin çoğunlukla hangi yaşta olduğu, cinsiyetleri, sosyoekonomik durumları, yaşam tarzları analiz edilmelidir. Sonra bu tespitlere uygun olacak şekilde ana tasarım çizgisi ve renk paletleri belirlenmelidir. Eğer kullanıcı kitlesi genele yakınsa burada sitenin tasarlanma amacına göre hareket edilmelidir

Örneğin eğer video oyunları oynayan oyuncu kitlesine oyuncu ekipmanları satmak için bir site tasarlanıyorsa konsepte ve kitleye uygun iddialı ve canlı renkler seçilmelidir. Eğer çoğunlukla orta yaş ve üzeri insanların kullanacağı emeklilik sorgulaması sitesi tasarlanıyorsa daha yumuşak ve sade renkler seçilmesi daha doğru olur. …

Image for post
Image for post

The main task of the text in visual communication is to convey information to the recipient. The font of the text should not be complicated and it should be simple enough that a user visiting the site can easily understand. Using hard-to-read fonts causes the site to not be able to transmit the information it wants to convey to the user it wants to reach, thus unable to reach people.

While setting the font, the places where the user’s attention is to be drawn should be bold. Although the articles that the user can interact with within the site (links, phone numbers, etc.) have the same lines as other articles, underlined or italic in order to distinguish the text that the user can interact with from other articles on the site, it makes it easy for the user to distinguish the articles that can interact with normal texts. …

Image for post

Görsel iletişimde yazının ana görevi alıcıya bilgiyi iletmektedir .Alıcı kişi okuyamadığı yazıdaki bilgiyi anlayamaz. Metnin yazı tipinin karmaşık olmaması siteyi ziyaret eden bir kullanıcının kolayca anlayabileceği sadelikte olması gerekir. Okunması zor yazı tipleri kullanmak sitenin ulaşmak istediği kullanıcıya aktarmak istediği bilgileri aktaramamasına dolayısıyla da insanlara ulaşamamasına neden olur.

Yazı tipini ayarlarken kullanıcının dikkatinin çekilmesi istenen yerlerin kalın yapılmalıdır. Kullanıcının sitenin içerisinde etkileşime geçebileceği yazılar (linkler telefon numaraları vb.) …

Image for post
Image for post

According to a study conducted in 2020, websites are accessed with mobile devices at a rate of 53.81%, computers at a rate of 43.27% and tablets at a rate of 2.92%. This research shows us that compatibility with mobile devices is no longer an option but a condition. Making a site that is not mobile compatible means losing 54 out of every 100 users by 2020.

When we look at mobile devices in 2020, the screens of the phones used by people are between 5.5 and 6.5 inches on average. The average screen resolution is 1920x1080 pixels. Screen quality has improved much compared to a few years ago, and the graphics processors in the phones have also shown serious improvements. These technological developments have strengthened the hands of users who design mobile application interfaces and mobile site interfaces and have enabled them to design the animation and interfaces they want without any hardware limitations. …

Image for post
Image for post

2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre internet sitelerine %53,81 oranında mobil cihazlarla %43,27 oranında bilgisayarlarla %2,92 oranında tabletlerle girilmektedir. Bu araştırma bize mobil cihazlarla uyumun artık bir seçenek değil bir şart olduğunu göstermektedir. Mobil uyumu olmayan bir site yapmak 2020 yılı itibariyle her 100 kullanıcıdan 54’ünü kaybetmek anlamına gelmektedir.

2020 yılındaki mobil cihazlara baktığımızda insanların kullandığı telefonların ekranları ortalama 5,5 ila 6,5 inç arasındadır. Ortalama ekran çözünürlüğü ise 1920x1080 pixeldir. Ekran kaliteleri birkaç yıl öncesine göre gayet gelişmiştir ve telefonların içerisindeki grafik işlemcileri de ciddi gelişmeler göstermiştir. …

Image for post
Image for post

Minimalism is derived from the word “minimum”, which is transmitted from French to our language. Minimalism is the philosophy that aims to adapt simplification to life. The simplification in quantity is aimed to bring quality to the fore. The word minimalist is the name given to people and designs who have adopted minimalism as their principle. This philosophical trend, which aims simplicity to purify people from unnecessary objects and phenomena and turn them towards the primary goals in their lives, has started to find a place for itself in the world of design.

In web design, limited color palettes are used in the Minimalism movement. This trend adopts the principle of staying out of certain colors rather than drowning in wide color palettes. Many minimalist designs are monochromatic or use only one bold color. Other shades of this color are used to highlight the most important elements of the site. …

Image for post
Image for post

Minimalizm Fransızcadan dilimize geçen “minimum” kelimesinden türemiştir. Minimalizm sadeleşmeyi yaşama uyarlamayı hedefleyen felsefedir. Nicelikteki sadeleşmenin niteliği ön plana çıkarması hedeflenir. Minimalist kelimesi ise minimalizmi kendisine ilke olarak edinmiş kişilere ve tasarımlara verilen isimdir. Sadeliğin insanları gereksiz nesne ve olgulardan arındırıp hayatlarındaki öncelikli hedeflere yönelmesini amaçlayan bu felsefi akım tasarım dünyasında da kendisine yer bulmaya başlamıştır.

Web tasarımında Minimalizm akımında ise sınırlı renk paletleri kullanılır. Bu akım geniş renk paletleri içinde boğulmaktansa belli başlı renklerin dışına çıkmama prensibini benimser . Birçok minimalist tasarım tek renklidir veya yalnızca tek bir kalın renk kullanır. …

About

Can Calkan

I have a great interest in everything related to information technologies.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store